Uzņemšana

Uzņemšana 2023./2024. mācību gadam

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta pamatizglītība)
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi

Dokumentu pieņemšana un izskatīšana ir bez maksas.

Uzņemšanas grafiks

Uzņemšanas dokumentu iesniegšana;

  • personīgi, nosūtot pa pastu uz adresi Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120;
  • elektroniski nosūtot uz e-pastu uznemsana@kalpakaskola.lv

Ja dokumentus plānojat iesniegt klātienē, lūgums pirms tam sazināties ar direktora vietnieci izglītības un audzināšanas jautājumos Ingu Zilveri                   t.+371 26476579, lai vienotos par pieņemšanas laiku.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar direktora vietnieci vispārējās izglītības un audzināšanas jautājumos Ingu Zilveri t. +371 26476579 inga.zilvere@kalpakaskola.lv

Lai pieteiktos mācībām skolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumam pievieno:

  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentu (apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta, valsts pārbaudes darbu sertifikātu) kopijas, uzrādot orģinālu,
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto kvalifikāciju “Jaunākais militārais instruktors”,
  • divas fotogrāfijas dokumentu noformēšanai (3x4cm),
  • ja attiecināms: lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (dokumenta kopijas, uzrādot orģinālu), Jaunsarga apliecību/ izziņu par darbību Jaunsardzē.

Dokumentu iesniegšana no 2023. gada 21. jūnija līdz 2023. gada 21. jūlijam.

Pretendentam izvērtē  gada vērtējums eksaktajos mācību priekšmetos - matemātikā, ķīmijā, fizikā (vismaz 6 balles), nokārtoti valsts pārbaudes darbi

 

Iestājpārbaudījumi klātienē no 2023. gada 2.augusta līdz 3. augustam. Precīzu iestājpārbaudījumu norises laiku un vietu katram pretendentam paziņos telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

 

  • Fiziskās sagatavotības testu kārtošana: noliekšanās sēdus, atspoles skrējiens 10x10 m, ķermeņa augšdaļas pacelšana, pievilkšanās kārienā/turēšanās stienī, muguras atliekšana, tāllēkšana no vietas, 1600m skrējiens.
  • Uzdevumi matemātikā, ķīmijā un fizikā.

Uz iestājpārbaudījumiem tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem.

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. mācību gadam:

Kāpēc izvēlēties Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu?

Mācības tiek veidotas pēc piedzīvojuma principa, nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību ar stabilām karjeras iespējām nākotnē.

Skolas priekšrocību plakāts

Iestājoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, tiks ieskaitīti vairāki mācību posmi, kas ievērojami saīsinās mācību laiku.

Iespējas pēc skolas absolvēšanas:

  • uzsākt militāro karjeru Nacionālajos bruņotajos spēkos;
  • turpināt mācības jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Profesionālās izglītības programmas absolvēšana neuzliek obligātu pienākumu kļūt par profesionālā dienesta karavīru!

 

Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi

Mācību līdzekļu saraksts

Vecāku pienākumu iegādāties savam bērnam mācību līdzekļus nosaka Izglītības likuma 58. panta trešā daļa: “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos šā likuma 1. panta 12.5 punkta “n” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus.”

Individuālie mācību piederumi ir “izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u. c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām”. (Izglītības likuma 1. panta 125 punkta “n” apakšpunkts)

www.tiesibsargs.lv