Rekvizīti

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

Reģ.Nr.40900036043
Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads LV-3120
Valsts kase, TRELLV22, konts: LV56TREL210069600200B

E-pasts rēķiniem: rekini@kalpakaskola.lv