Mācības

Mācību programma

Jaunākā militārā instruktora izglītības programma ir licencēta no 2021. gada 16. jūlija. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi 4 gadu laikā iegūst Jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.

Mācības veidojam pēc piedzīvojuma principa, vienlaikus nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību. Orientējamies uz eksaktajiem mācību priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju un tehnoloģiju priekšmetiem, lai sagatavotu pieprasītus speciālistus darba tirgum un attīstītu nepieciešamās iemaņas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, arī kaujas tehniku.

Mācību programma nodrošina ne tikai profesionālo vispārējo izglītību, bet arī attīsta individuālās īpašības – atbildību, pašdisciplīnu, neatlaidību, pašapziņu, iniciatīvu, radošumu. Darbojoties komandā jaunieši pilnveido līderības prasmes, kritisko domāšanu, konfliktu vadību, problēmu risināšanu un komunikācijas prasmes.

Mācību vide veidota tā, lai ikviens audzēknis spēj uzņemties atbildību par savu komandu, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijās, plānot laiku un resursus, izvirzīt mērķus, izvērtēt alternatīvas un plānot rīcību.
Mācību procesā ievērojam noteiktās drošības prasības un fiziskās slodzes apjomu atbilstoši audzēkņu vecumam un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Mācību programmu izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Mācību priekšmeti

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti

Pamatkursi
vispārīgajā līmenī
Obligātie priekšmeti Optimālajā līmenī
Dabaszinības Matemātika I Karavīru pamatzināšanu mācība
Sociālās zinības un vēsture Fizika I Militārās vadības pamati
Kultūras pamati Ķīmija I Komandas vadības psiholoģija (Militārās vadības psiholoģija)
Svešvaloda (Krievu/vācu) Svešvaloda I (Angļu) Ierindas apmācība
Robotikas pamati Latviešu valoda un literatūra I Topogrāfija un orientēšanās
Kiberdrošības pamati Izvēles priekšmeti augstākajā līmenī Vada un nodaļas līmeņa taktika
Sports Medicīna - pirmās palīdzības sniegšana
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2. līmenis) Matemātika II Lauka kaujas iemaņas
Zaļās prasmes Svešvaloda II (Angļu) Fiziskā sagatavotība, rīta rosmes
Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis)   Nodarbību vadīšana
    Latvijas militārā vēsture
    Ieroču uzbūve un šaušanas apmācība
    Kvalifikācijas prakse

Dienas plāns

Skolas audzēkņu dienas režīms ietver skolēnu vecuma grupām atbilstošas fiziskās aktivitātes, mācību stundas, izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas un ekipējuma apkopi.

Dienas plāns

Ārpusstundu pasākumi

Interešu izglītības plakāts

 

Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Noteikumi nosaka Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas  izglītojamiem apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumu veidus un apjomu, to saņemšanas nosacījumus un kārtību, kādā sedz izdevumus par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu veidi un apjoms:

Izglītojamam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzina izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

  • vakcinācija pret ērču encefalītu, ja izglītojamais nesaņem valsts apmaksātu vakcīnu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcināciju;
  • D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;
  • padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude pie sporta ārsta;
  • veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis skolas organizētā un īstenotāmācību nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja līdzekļiem (medikamenti, kas iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti; laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi atbilstoši medicīniskajām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu; medicīniskās ierīces; pacienta kopšanai nepieciešamās preces; medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro; zobu protezēšana un zobārstniecība).

Izglītojamam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzina izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

  • vakcinācija pret ērču encefalītu;
  • D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;
  • pacienta līdzmaksājums par veselības aprūpes pakalpojumu, kas saistīts ar izziņas saņemšanu par vispārējo veselības stāvokli;
  • pacienta līdzmaksājums par veselības pārbaudēm, kuras noteicis skolas direktors, izglītojamam uzsākot skolas mācību programmas apguvi; 
  • padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude pie sporta ārsta;
  • veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis skolas organizētā un īstenotā mācību nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā līdzekļiem (ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi; pacienta līdzmaksājums; medikamenti, kas iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti; laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi atbilstoši medicīniskajām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu; medicīniskās ierīces; pacienta kopšanai nepieciešamās preces; medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro; zobu protezēšana un zobārstniecība)

Noteikumi par apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamiem

Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu un rēķina apmaksu, adresē Izglītības iestādes direktoram un iesniedz Izglītības iestādei ierakstīta sūtījuma veidā nosūtot pa pastu vai personīgi nogādājot uz Izglītības iestādi.

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā no iesniegšanas dienas.