Mācības

Mācību programma

Jaunākā militārā instruktora izglītības programma ir licencēta no 2021. gada 16. jūlija. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi 4 gadu laikā iegūst Jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.

Mācības veidojam pēc piedzīvojuma principa, vienlaikus nodrošinot unikālu un konkurētspējīgu izglītību. Orientējamies uz eksaktajiem mācību priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju un tehnoloģiju priekšmetiem, lai sagatavotu pieprasītus speciālistus darba tirgum un attīstītu nepieciešamās iemaņas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, arī kaujas tehniku.

Mācību programma nodrošina ne tikai profesionālo vispārējo izglītību, bet arī attīsta individuālās īpašības – atbildību, pašdisciplīnu, neatlaidību, pašapziņu, iniciatīvu, radošumu. Darbojoties komandā jaunieši pilnveido līderības prasmes, kritisko domāšanu, konfliktu vadību, problēmu risināšanu un komunikācijas prasmes.

Mācību vide veidota tā, lai ikviens audzēknis spēj uzņemties atbildību par savu komandu, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijās, plānot laiku un resursus, izvirzīt mērķus, izvērtēt alternatīvas un plānot rīcību.
Mācību procesā ievērojam noteiktās drošības prasības un fiziskās slodzes apjomu atbilstoši audzēkņu vecumam un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Mācību programmu izstrādājusi Aizsardzība ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Mācību priekšmeti

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Profesionālie mācību priekšmeti

Pamatkursi
vispārīgajā līmenī
Obligātie priekšmeti Optimālajā līmenī
Dabaszinības Matemātika I Karavīru pamatzināšanu mācība
Sociālās zinības un vēsture Fizika I Militārās vadības pamati
Kultūras pamati Ķīmija I Komandas vadības psiholoģija (Militārās vadības psiholoģija)
Svešvaloda (Krievu/vācu) Svešvaloda I (Angļu) Ierindas apmācība
Robotikas pamati Latviešu valoda un literatūra I Topogrāfija un orientēšanās
Kiberdrošības pamati Izvēles priekšmeti augstākajā līmenī Vada un nodaļas līmeņa taktika
Sports Medicīna - pirmās palīdzības sniegšana
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2. līmenis) Matemātika II Lauka kaujas iemaņas
Zaļās prasmes Svešvaloda II (Angļu) Fiziskā sagatavotība, rīta rosmes
Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis)   Nodarbību vadīšana
    Latvijas militārā vēsture
    Ieroču uzbūve un šaušanas apmācība
    Kvalifikācijas prakse

Dienas plāns

Skolas audzēkņu dienas režīms ietver skolēnu vecuma grupām atbilstošas fiziskās aktivitātes, mācību stundas, izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas un ekipējuma apkopi.

Audzēkņu dienas plāns

Ārpusstundu pasākumi

Skola piedāvā ārpusstundu aktivitātes:

  • Svarcelšana - pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.17:30
  • Dzīvesziņa - mēneša trešajā otrdienā plkst. 20:00
  • Dalība citos pasākumos - vieslekcijās, erudīcijas konkursos.